اشتباهات رایج درباره گرفتن وام

\”اشتباهات رایج درباره گرفتن وام که به ضرر شما تمام می شود\”

میدوارم با خواندن مقاله پیش رو ابهامات احتمالی شما درباره تسهیالت، نحوه محاسبه نرخ سود و بهره برطرف شده و بتوانید به خوبی از آن در برنامه های توسعه ایی خویش استفاده نمایید.

هیوالیی به نام «وام»
آیا گرفتن وام و تسهیلات باعث پیشرفت می شود و یا به زبان واضح تر آیا گرفتن وام به پیشرفت ما کمک می کند یا ما را با ضرر بیشتری مواجه می کند؟
• اول باید از خود بپرسید : هدف من از گرفتن تسهیالت برای چه منظور است؟
آیا هدف من از گرفتن وام جهت خرید ملزومات مورد نیاز خود و خانوده ام است، مثال خرید تلویزیون و یخچال و یا حتی ماشین و یا نه هدف از گرفتن وام جهت راه اندازی کسب و کار است و یا کمک به ادامه فعالیت کسب و کار فعلی ام .

• دوم اینکه برای گرفتن وام باید با معنا و مفهوم تورم و نرخ بهره و نرخ سود آشنایی داشته باشید. دانستن کلمات کلیدی به شما کمک می کند که بدانید آیا گرفتن وام به شما ضرر می زند یا باعث پیشرفت شما می شود.
برای مثال اگر شما وامی با نرخ بهره 20 %بگیرید اما طبق پیش بینی خودتان قرار است این وام به پیشرفت 17 %شما در کسب و کارتان کمک کند، گرفتن این وام با ضرر حتمی مواجه است.

• • نکته:
اقتصاد هر کشور در گرفتن وام و تسهیلات اثر قابل توجهی دارد که حتما باید در زمان گرفتن وام به آن توجه نمایید. حتما قبل از تصمیم و اقدام برای گرفتن وام با افراد کارشناس مشورت کنید.
در ادامه مواردی را که بنظر من توجه به آنها به شما کمک می کند تا از مواجه شدن با ضرر از گرفتن وام جلوگیری کنید، آشنا شوید:

1 -وام، جایزه نیست.
2 -وامی که از بانک می گیرید، پول نیست، سرمایه است. ( سرمایه یعنی منبعی که از آن می توان پول ساخت )
3 -با وام نمی شود وام را پس داد.
4 -اقساطی که پرداخت می کنید از بدهی شما کم نمی کند.
5 -هر پرداختی غیر از اصل پول، بهره است.
6 -پس انداز کردن پول، بدون بهره نیست.
7 -وام به هیچ عنوان چیز بدی نیست

 

• در موقع گرفتن وام به موارد زیر حتما توجه نمایید:
1 -مبلغ سپرده
2 -مدت انتظار
3 -سود تسهیلات
4 -مدارک الزم جهت اخذ وام
5 -مدارک الزم جهت ضمانت
6 -سود تاخیر
7 -تناسب تسهیلات با مبلغ سپرده (تعداد چند برابر)
8 -مبلغ کارمزد

 

فرمول بانکی محاسبه اقساط و سود بانکی
• خوب است در این بخش با نحوه محاسبه سود سپرده بانکی و اقساط نیز آشنا شوید:
الف: فرمول محاسبه اقساط و سود بهره :
1) فرمول جدید:
\"\"

 

2) فرمول قدیم:\"\"

 

ب: فرمول محاسبه سود سپرده بانکی:

\"\"
••نکته:
توجه کنید برای محاسبه سود سپرده روز شمار، کمترین مبلغ مانده سپرده در روز حساب می شود.

\"\"

••نکته:
اگر سود بدست آمده را تقسیم بر 12 یا تعداد ماه های سپرده گذاری کنید سود یک ماه بدست می آید.

 

منبع: استاد حساب
به بالای صفحه بردن