هدف های حسابرسان از رسيدگی به بهای تمام شده

هدف های حسابرسان از رسيدگی به بهای تمام شده كالای فروش رفته موجودی های مواد وكالا تعيين موارد زیر است:

1- اعتبار موجودی های مواد و كالای ثبت شده (وجود و مالكيت)

2- كفايت سيستم ، كنترل داخلی موجودی های مواد وكالا

3- ثبت دفاتر ، و بودن تمام موجودی های مواد و كالا (كامل بودن)

4- درستی و صحت محاسبات رياضی ، مدارک و موجودی های مواد و كالا و جدول های پشتوانه آنها و مغایرت مدارک مذبور با حسابهای دفتر كل (درست بودن محاسبات رياضی)

5- برابر بودن تقريبی ارزشيابی موجودی های مواد و كالا، با نتايج حاصل از بهای تمام شده يا بازار

6- كفايت چگونگی ارائه موجودی های مواد و كالا

 

حسابرسان همراه با حسابرسی موجودی های مواد و كالا و همچنین بهای تمام شده ی كالاهای فروش رفته و شواهد مربوط به خريد فروش ، برگشت از خريد، تخفيفات و برگشت از فروش و تخفيفات را نيز بدست می آورند.

يک بخش از استانداردهای حرفه ای كه به حسابرسان اجازه می دهد که در صورت غير عملی بودن يا غير ممكن بودن نظارت بر شمارش موجودی های آنان مجاز هستند ساير روش های حسابرسی را جايگزين نظارت بر شمارش موجودی ها می كنند.

دشواری كار هم در تعريف و تشخيص وضعيت هایی است كه نظارت را غير عملی يا غير ممكن می كند.

در بيانيه استاندارهای حسابرسی شماره 1 : مقرر داشتن اين كه استفاده از ساير روش های حسابرسی همراه با نوعی شمارش موجودی ها حتی پس از تاريخ ترازنامه باشد و بر لزوم تماس نزديک و مستقيم حسابرسان با اقلام موجودی ها در كنار بازرسی اسناد و مدارک آن تاكيد كرده است.

سيستم كنترل داخلی قوی علاوه بر اطمينان از درستی گزارشگری مقادير عينی موجودی های ابزاری است كه اطلاعات دقيق و صحيحی از هزينه ها رابرای تعيين بهای تمام شده كالای فروش رفته فراهم می آورد

در موارد زيادی تحريف عمده موجودی های مواد و كالا بيشتر براي فرار از ماليات پوشش كسری های ناشی از تخلفات مختلف و گمراه كردن صاحبان سرمايه نسبت به سود و وضعيت مالی شركت صورت می گيرد.

چنانچه حسابهای شركت تصويری واقعي از بهای تمام شده موجودی های بهای تمام شده كالا ساخته شده و بهای تمام شده ی كالای فروش رفته ارائه ندهد صورت های مالی ممكن است از لحاظ سود آوری و وضعيت مالی هر دو به طور قابل ملاحظه گمراه كننده می شود.

سيستم كنترل داخلی موجودی های مواد و كالا و بهای تمام شده كالای فروش رفته ، هر چه بر وجود یک سیستم کنترلی داخلی مناسب برای موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته تاکید شود از دیدگاه مدیریت و حسابرسان مستقل باز هم کم است و این خود دلیلی بر اهمیت حسابرسی این بخش از دارایی ها می باشد.

 

 

 

 

به بالای صفحه بردن