مهارت هاي حرفه اي يك كارمند پذيرش

1-مهارت هاي ظاهري: لباس يونيفرم باید تميز و اتو شده باشد،استفاده از اتيكت نام و سِمت بر روي يونيفرم ضروري است(سمت راست)،كفش ها تميز واكس زده شده باشد،پشت پيشخوان با قامت راست باید ايستاد، دست خود را در جيب نگذاريم و به ميز پذيرش يا ديوار تكيه نكنيم. 👨‍💼 2-كنترل بوي بدن: از طريق دوش گرفتن …

مهارت هاي حرفه اي يك كارمند پذيرش ادامه مطلب »