هزینه های قابل قبول مالیاتی 🔆

بروزرسانی: 08/01/1398 هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی (ق.م.م) هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مطابق ماده 147 مشمول مالیات عبارت است از : هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ …

هزینه های قابل قبول مالیاتی 🔆 ادامه مطلب »